15 Brygada Wsparcia Dowodzenia


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Pomoc osobom uprawnionym

W 15. Sieradzkiej Brygadzie Wsparcia Dowodzenia funkcjonuje Punkt Informacyjny o systemie pomocy dla osób uprawnionych. Informacji dotyczących systemu pomocy uzyskać można pod numerem telefonu:

261 611 541

Organizatorem i realizatorem systemu pomocy osobom uprawnionym jest Dowódca 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. System pomocy jest skierowany do żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej oraz ich rodzin – osób uprawnionych.
Osoby uprawnione do uzyskania pomocy to:
a) poszkodowani żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej,
b) członkowie rodzin zmarłych (poległych) żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej.

Zmarły – żołnierz lub pracownik ron, który poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych lub zmarł w następstwie wypadku lub choroby pozostających w związku z wykonywaniem zadań służbowych.
Poszkodowany – żołnierz lub pracownik ron, któremu w skutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo w skutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej, ustalono w drodze orzeczenia lekarskiego:
a) co najmniej 25% uszczerbku na zdrowiu,
b) zaburzenia stresowe pourazowe,
c) niezdolność do zawodowej służby wojskowej.

Uprawnieni członkowie rodzin żołnierza (pracownika ron):
a) małżonek albo były małżonek wobec którego w dniu śmierci żołnierz był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych,
b) dziecko własne żołnierza, dziecko jego małżonka, dziecko przysposobione i przyjęte na wychowanie, w tym w ramach rodziny zastępczej, albo inne dziecko którego opiekunem prawnym został ustanowiony żołnierz lub jego małżonek,
c) rodzice i byli prawni opiekunowie żołnierza.
Osobą uprawnioną nie jest:
a) poszkodowany, którego uszczerbek na zdrowiu powstał w wyniku zamachu samobójczego z wyłączeniem przypadków zakwalifikowanych do pozostających w związku ze służbą wojskową,
b) poszkodowany wobec którego wydano prawomocne orzeczenie sądowe skazujące za przestępstwo spowodowania wypadku, którego następstwem był uszczerbek na zdrowiu,
c) członek rodziny zmarłego, którego śmierć była wynikiem zamachu samobójczego z wyłączeniem przypadków zakwalifikowanych do pozostających w związku ze służbą wojskową albo spowodowanego przez zmarłego wypadku.

Weteran działań poza granicami państwa – osoba, która brała udział na podstawie skierowania w działaniach poza granicami państwa w ramach:
a) misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu lub zapewniania bezpieczeństwa państwa, nieprzerwanie przez okres na jaki została skierowana, jednak nie krócej niż przez okres 60 dni,
b) grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej, łącznie przez okres nie krótszy niż 60 dni,
i uzyskała status weterana.

Dokumenty normujące system pomocy:
Decyzja Nr 463/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu pomocy poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska oraz członkom rodzin zmarłych żołnierzy i pracowników wojska.
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi – żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu – żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

15 Brygada Wsparcia Dowodzenia
Wojska Polskiego 78
98-200 Sieradz
tel. 261611393
fax. 261611455
15sbwd@ron.mil.pl

    
  • BIP